Giá trị cốt lõi

12/Feb/2021

Giá trị cốt lõi:

  • Lãnh đạo, xuất sắc, vượt khó và tinh thần chiến thắng.
  • Công bằng, chính trực, trung thành và đạo đức.
  • Tinh thần kỷ luật, đoàn kết và đồng đội.
  • Tính chuyên nghiệp, tinh thần học tập và tự hoàn thiện.
  • Tiết kiệm và hiệu suất.
  • Trách nhiệm cộng đồng và môi trường.
  • Hài lòng và hạnh phúc.